Kliendileping

Käesolev kliendileping (alljärgnevalt: “Leping“) määratleb suhted Motovilla, aadressiga Toila vald Pühajõe küla ja Tellija vahel (alljärgnevalt eraldi „Pool“ ja koos „Pooled“) alljärgnevas:

1. Lepingu eesmärk ja sisu.

Lepingu eesmärgiks on majutuse osutamise Motovillas, ja Motovilla majutus-, toitlustamis- ja muude teenuste tellimise ja kasutamise korra kindlaks määramine ning vastutuspiiride määratlemine.

1. Tellimuse esitamine

1.1 Tellimuse esitamisega kinnitab Tellija oma nõustumist kliendilepingu tingimustega ning kliendileping loetakse sõlmituks. Tellija esitab individuaalklientide Tellimuse majutusele Motovillale sisestades majutujate andmed Motovilla kodulehel asuva bronerimislehe või muu broneerimiskeskkonna kaudu. Rühmade puhul esitatakse tellimus elektronposti teel, kusjuures majutujate osas peavad olema esitatud samad andmed nagu kliendikaardil. Tellija informeerib Lepingu tingimustest kõiki oma kaastellijaid ning teenuste tarbijaid, kes on seotud tellimusega.

1.2 Lisainformatsioonina teatab Tellija või kontaktisik Motovillale soovitud lisateenused, tellitud tubade jaotuse ja saabumise orienteeruva kellaaja.

1.3 Motovillasse saabudes on kõik kliendid kohustatud kontrollima andmeid eeltäidetud kliendikaartidel, neid vajadusel täpsustama ja täiendama ning kliendikaardid allkirjastama.

1.4 Tellija on kohustatud täitma kõik punktid, mida sisaldab Lisa nr.2, vastasel korral on Motovillal õigus nõuda Tellijalt kahjutasu.

2. Tellimuse kinnitamine

2.1 Motovilla majutab Tellijat või tema kliente kohtade olemasolu korral, vastavalt Tellimuses näidatud arvule, tubade liigile ja ajavahemikule Lisas 1 sätestatud hindadega või erikokkuleppe alusel. Majutusteenuse tellimuskinnituse esitab Motovilla kohtade olemasolu korral tööpäevadel 24 tunni jooksul kirjalikult teatades Tellijale.

2.2 Majutusteenuse tellimuskinnituses kinnitab Motovilla muuhulgas, kuid mitte ainult, Tellimuse alguse ja lõpu kuupäeva, tubade arvu ja liigi ning teenuse maksumuse ning tasumise viisi.

2.3 Peale tellimuse eest tasumist saadab Motovilla kliendile läbipääsuuste koodid, mis tagavad sissepääsu tellitud ruumidesse. Klient on kohustatud hoidma juurdepääsukoode varjatuna võõraste isikute eest.

2.4 Motovillal on õigus nõuda võimalike kliendi põhjustatud kindlustusjuhtumite omavastutuse katmiseks 300 eurose tagatisraha kandmist Motovilla arvele. Tagatisraha tagastatakse 2 tööpäeva jooksul peale teenuste osutamise lõppemist.

3. Tellimuse tühistamine

3.1 Tellimust saab tühistada Tellija või Tellija poolt määratud isik, kellel on õigus tellimuse tühistamiseks. Broneerimiskeskkondade kaudu esitatud tellimust ei tühistata.

3.2 Tellimuse tühistamise maksimumaeg on 24h enne määratud saabumise aega.

3.3 Tellija saab tühistada või vähendada Rühma toitlustustellimusi 2 (kaks) päeva enne määratud aega, vastased korral peab tasuma algselt kokkulepitud summa.

3.4 Rühmatellimusi saab tühistada 5 päeva enne määratud aega, hilisema tühistamise korral tuleb kliendil tasuda 50% tellitud teenuste maksumusest.

4. Tellimuse eest tasumine

4.1 Motovilla esitab tellitud teenuse eest Tellijale arve enne või (kokkulepitult) peale teenuse tarbimist, näidates ära teenuse nimetuse, kliendi või Rühma nime ja kuupäevad, majutuse puhul ka tubade arvu ja liigi.

4.2 Motovilla poolt Tellijale esitatud arve tasub Tellija pangaülekandega või Motovilla võtab summa Tellija krediitkaardilt.

4.3 Tellija kohustub tasuma Motovilla poolt esitatud arve enne lg 4 sätestatud tellimuse tühistamise tähtaja saabumist. 4.4 Arve maksmise tähtajast mittekinnipidamise korral on Motovillal õigus nõuda Tellijalt viivist 0.5% maksmisele kuuluva summa pealt iga viivitatud päeva eest.

4.5 Nõude tekkimisel esitab Motovilla Tellijale arve summas, milleks on teenuste maksumus ilma käibemaksuta.

5. Konfidentsiaalsuskohustus

5.1 Pooled kohustuvad hoidma kolmandate isikute eest saladuses kõik andmed, mis saavad neile teatavaks seoses Lepinguga, samuti informatsiooni, mis on Pooltele saanud teatavaks Lepingu täitmise käigus.

6. Lõppsätted

6.1 Pooltevahelised vaidlused lahendatakse Pooltevahelise läbirääkimise teel; Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses ette nähtus korras selleks pädevas kohtuinstantsis.

6.2 Lisad on Lepingu lahutamatud osad.

Lisa nr. 1 – Motovilla hinnakiri
Lisa nr. 2 – Sisekorraeeskirjad
Lisa nr. 3 – Tuleohutuseeskiri