Sisekorraeeskiri

1. Klient peab suhtuma heaperemehelikult Motovilla varasse. Motovilla ebaõigest kasutamisest tuleneva vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms korral kohustub klient hüvitama tekitatud otsese varalise kahju osas, mida ei kata kindlustus.

2. Klientidel ei ole õigust lubada Motovillasse kõrvalisi isikuid.

3. Klient peab järgima Eesti Vabariigi seadusi, politsei ja/või rendileandja esindaja, sh turvaettevõtte töötajate seaduslikke nõudmisi ja korraldusi. Nimetatud punkti järgimata jätmisel on rendileandja esindajal õigus rentnik ja/või temaga kaasasolevad kolmandad isikud majast minema saata, nendega lepingut lõpetades ja nõuda neilt tasu maja faktiliselt kasutatud päevade eest.

4. Klient peab kõik lõhutud või rikutud asjad (voodipesu, nõud, televiisorid, toolid, mööbel, uksed vms) kinni maksma lõhutud vara taastamisväärtuses.

5. Klient peab kasutama maja ruume, mööblit, nõusid vastavalt kasutusotstarbele. Mööbli teisaldamine ei ole lubatud.

6. Klient kasutab temale ettenähtud ruume ning ei tungi sinna, kuhu teda pole lubatud.

7. Klient peab hoidma puhtust ja korda, teostama teiste Motovilla klientide huvides enda järel üldruumide elementaarse koristuse. Köögi täitunud prügikotid palume viia prügikonteinerisse. Koristusvahendite ruum asub soklikorrusel.

8. Motovillas on keelatud suitsetamine siseruumides. Selleks on ettenähtud kohad välisuste juures ja grillnurk.

9. Kliendi korraldatava ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus annab rendileandja esindajale õiguse üritus kohe lõpetada ilma tagasimakseid tegemata ja nõuda rentnikelt sisse sellise tegevusega põhjustatud kahjud.

10. Motovillast lahkudes on klient kohustatud sulgema aknad ja uksed ning kustutama tubade ja saalide valguse (koridorid lülituvad automaatselt).

11. Motovilla ei vastuta kliendi poolt ruumidesse jäetud asjade eest.

12. Motovillas teostatakse tehnilist valvet hoone sees ja väljas valvekaameratega.

13. Kuna maja tehnosüsteeme reguleeritakse automaatselt, palume klientidel mitte üritada temperatuure jmt endal reguleerida.

14. WIFi külastajatele on motovillakylalised, parool puudub.

Köögi kasutamine

1. Hoolitse selle eest, et peale köögi kasutamist oleksid tööpinnad puhtad sest peale sinu on majas ka teisi külastajaid.

2. Põrandale kukkunud praht/vedelik, eemalda ettenähtud vahenditega.

3. Kasutatud nõud aseta nõudepesumasinasse ning selle täitumisel pane nõudepesumasin tööle (pesemistablett asub kraanikausi all olevas kapis).

4. Puhaste nõude kohad leiad kappidest, ära jäta neid vedelema.

5. Kui kasutad pliiti, lülita sisse pliidi kohal asuv õhupuhasti.

6. Peale pliidi kasutamist, hoolitse selle eest, et tööpind oleks puhas. Sinna kukkunud rasv/mustus eemalda selleks ettenähtud švammiga (asub kraanikausi all olevas kapis-vileda).

7. Kasutatud potid ning pannid pese jooksva vee all puhtaks selleks ettenähtud vahenditega. Ära pane neid nõudepesumasinasse-see rikub neid.

8. Prügi koht asub kraanikausi all olevas kapis. Prügikoti täitumisel kinnita see ja pane uus prügikott. Täis kott vii palun prügikonteinerisse.

9. Ära lase kraanikausist alla olmejäätmeid, mis võivad tekitada ummistuse.

10. Külmkapi kasutamise korral hoolitse selle eest, et pakendid oleksid korralikult kinni ja puhtad. Anna võimalus ka teistel külmkappi kasutada.

11. Kontrolli külmkappi pandud toiduainete säilivuskuupäevi, et need ei tekitaks ebameeldivat lõhna ning baktereid halvaks minemise korral.

12. Köögist lahkudes hoolitse selle eest, et kasutatud tehnika oleks väljalülitatud.

13. Lahkudes sulge enda järel uks, kuna uuesti kööki kasutama hakates tuleb valida kood, muidu ei hakka tehnika tööle ning kõikidel külalistel ei pruugi olla kööki asja.

14. Söögisaali kasutades, hoolitse selle eest, et see oleks peale kasutamist puhas, kuna seda kasutavad ka teised külastajad.

15. Kui lahkud Motovillast jäädavalt või pikemaks ajaks, viska palun oma toidujäägid külmkapist ja mujalt ära ning vii prügi konteinerisse.

Meeldivat kasutamist!

Kui vajad abi: Motovilla telefon mõistlikul kellaajal helistamiseks on +372 53 022 058.

TULEOHUTUSEESKIRI

Iga füüsiline isik on kohustatud järgima Motovillas ja selle territooriumil kehtestatud tuleohutusrežiimi, sh

1. vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse;

2. lahkumisel hoonest lülitama välja elektriseadmed;

3. tutvuma evakuatsiooniteede ja tulekustutusvahendite paiknemisega;

4. mitte lubama alaealistel kasutada süütevahendeid;

5. suitsetama ainult selleks ettenähtud kohtades väljapool maja;

6. mitte asetama pliidile ja saunakerisele süttivaid esemeid;

7. mitte tegema territooriumil avatud tuld selleks mitte ettenähtud kohas ega jätma tuld järelvalveta;

8. mitte kasutama mittetöökorras olevaid elektriseadmeid;

9. mitte sulgema ega takistama evakuatsiooniteid ega hädaväljapääse.

Tulekahju avastamisel on kõik inimesed kohustatud väljuma hoonest mööda määratud evakuatsiooniteed.

NB kõik uksed Motovillas avanevad väljumise suunas takistuseta.

TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

1) viivitamatult tuleb teatada häirekeskusele tel 112 kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb, nimetades oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoni numbri;

2) hoiatama ohtu sattunud inimesi, vajadusel käivitades alarmi nupu vajutamisega;

3) võimaluse korral asuda tuld kustutama;

4) tõkestada tule levikut (sulgema uksed ja aknad).

5) informeerida hoone valdajat tulekahjust

Tulekustutus- ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada:

1) tulekahju tekkekoht ja ulatus;

2) võimalik oht inimestele;

3) muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud.